W tym roku przypada 1050-lecie Chrztu Polski. Było to wydarzenie o wielkiej wadze, decydujące o przyszłości Polski. Polska dołączyła do rodziny narodów chrześcijańskich, włączając się w uniwersalną (wyższą) kulturę średniowiecznej Europy. Z tej okazji postanowiłam przypomnieć naszym uczniom i rodzicom o tym przełomowym w naszej historii akcie.

16 stycznia zebraliśmy się w naszej klasie w Gödöllő. Zainteresowanych, o dziwo, było sporo. Wszyscy, co prawda, znali datę chrztu, ale na tym ich wiedza się kończyła.

Przedstawiliśmy zatem krótką historię przyczyn i skutków Chrztu Polski, a także 30 minutowy film o początkach państwa polskiego, a program zakończyliśmy projekcją filmu Jerzego Hoffmana „Stara baśń”.

 

0b4fa79b-3dc8-41f0-b8bf-e830bb547114

 

W skrócie trochę historii:

W 965 roku doszło do małżeństwa Mieszka I z czeską księżniczką Dobrawą – córką księcia Bolesława. W tym czasie Czechy były państwem chrześcijańskim. Sojusz ten otwierał więc drogę Polski do wiary w Chrystusa. Dlaczego Mieszko podjął tak ważną decyzję? Czy był to tylko krótkowzroczny zabieg polityczny by rozerwać sojusz między Wieletami a Czechami? Z pewnością nie gdyż decyzja ta miała ogromne znaczenie dla całego państwa. Mieszko chcąc trwale zjednoczyć całe państwo z pewnością chciał umocnić swoją pozycję jako jedynego władcy.

Kolejnym aspektem jest rola Kościoła jaką odgrywał on we wczesnośredniowiecznej Europie. Duchowieństwo było wówczas najbardziej wykształconą grupą społeczną – ich pomoc w zarządzaniu, już rozległego państwa polskiego, była nieoceniona.

Przyjęcie chrztu odbierało też pretekst chrześcijańskim niemieckim panom do najazdów na zachodnie granice państwa Polan. Dawało więc nowy międzynarodowy wymiar bezpieczeństwa młodego państwa.

Chrzest a także założenie biskupstwa w Poznaniu w 968 roku, które było uzależnione wyłącznie od Stolicy Apostolskiej (nie od arcybiskupstwa magdeburskiego) umacniało pozycję Polski jako kraju suwerennego. Pierwszym biskupem w Poznaniu został pochodzący najprawdopodobniej z Włoch lub Lotaryngii biskup Jordan.

Chrzest Polski nastąpił w 966 roku. Najpierw ochrzcił się władca Mieszko I, a następnie rozpoczął się proces chrystianizacji całej Polski. Chrzest pierwszego z naszych władców nastąpił w Ostrowie Lednickim, Gnieźnie lub Poznaniu, ponieważ na terenach tych miast znaleziono baptysteria z II połowy X wieku (czyli budynki przeznaczone do obrzędu chrztu), co najprawdopodobniej świadczy o zaistniałej sytuacji.

 

Sumując znaczenie chrztu:

  • przyjęcie jednolitej wiary, odejście od bałwochwalstwa, guseł i wierzeń ludowych,
  • umocnienie Polski poprzez organizację kościelną, której podstawową jednostką jest parafia,
  • utożsamianie się z Europą, w której dominowało chrześcijaństwo,
  • autorytet władcy jako pomazańca bożego,
  • wzmocnienie pozycji Polski na tle innych krajów europejskich,
  • stworzenie państwa ponadplemiennego,
  • umocnienie wewnętrznej struktury organizacyjnej w państwie,
  • zjednoczenie ludzi poprzez wiarę w jednego Boga,
  • przyjęcie chrztu to ogromnej wagi akt kulturowy i polityczny.

Zajęcia przebiegały w przyjemnej atmosferze. Rodzice dziękowali za ciekawy wykład i szczególnie za możliwość obejrzenia ich niegdyś „obowiązkowej lektury”, czyli „Starej baśni” Józefa Ignacego Kraszewskiego.

Pomysł przeprowadzenia takich zajęć zrodził się na konferencji pedagogicznej, co uważam za świetną inicjatywę. Jak widać jest zapotrzebowanie na tego rodzaju spotkania.

Elżbieta Jezierska-Szabó