Ogólnokrajowa Szkoła Polska na Węgrzech jest partnerem w projekcie The V4 Humanities Education for the Climate. Diagnoses – Best Practices – Recommendations  [HEC]

Jest to projekt realizowany w ramach partnerstw strategicznych programu  Visegrad Fund Strategic Grants (nr 22020071). Koordynatorem projektu jest Uniwersytet Śląski w Katowicach, a pozostałymi partnerami: Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie, Ogólnokrajowa Szkoła Polska na Węgrzech, Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu i Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy.

Głównym celem projektu HEC jest skierowanie uwagi na humanistyczny wymiar klimatu zorientowanego na edukację odpowiadającą potrzebom współczesności. Przedstawiciele nauk humanistycznych oraz praktycy: nauczyciele i edukatorzy z różnych instytucji i szczebli nauczania krajów V4 tworzą systematyczną, wieloaspektową merytorycznie propozycję humanistycznego nauczania o klimacie, która wykształci świadomość jego stanu i zagrożeń oraz postawy proklimatyczne. Geograficzny zasięg HEC obejmuje kraje V4, bo problem zmian klimatu i jej konsekwencje są kwestią ponadgraniczną. Edukacja dla klimatu w sąsiadujących krajach zwiększa szanse powstrzymania działań destrukcyjnych wobec atmosfery. Propozycje HEC w zakresie form i metod edukacji zmierzają w kierunku stworzenia nowej jakości nauczania, łączącego formy tradycyjne z edukacją cyfrową, bo taka symbioza w XXI wieku jest koniecznością (potwierdzoną także pandemią 2020) i gwarancją skuteczności działań edukacyjnych. 

Więcej szczegółów o projekcie HEC: www.hec.us.edu.pl

 

***

National Polish School in Hungary is a partner in The V4 Humanities Education for the Climate. Diagnoses – Best Practices – Recommendations  [HEC]

This is a project implemented under the strategic partnerships of the Visegrad Fund Strategic Grants program (No. 22020071). The project coordinator is the University of Silesia in Katowice, and the other partners are: Comenius University in Bratislava, Polish National School in Hungary, Palacky University in Olomouc and Matej Bel University in Banska Bystrica.

The main goal of the HEC project is to address the humanist aspect of climate, which is targetting towards creating education responding to present day needs. Humanists (literature researchers, critics, linguists, historians, didactic researchers) and educators with practical experience, all coming from V4 countries create a systematic, factually multi-faceted proposal for a humanistic education on climate, which will develop awareness of its state and threats as well as pro-climate attitudes. Introducing climate education in neighboring countries gives chance for limiting the destructive actions. The HEC educating forms’ and methods’ recommendations gravitate towards creating a new quality in education, combining traditional means with (6) digital education, as such fusion is essential in the XXI century, has been confirmed by 2020 pandemic and guarantee effective education reaching planned goals.  

More details about the HEC project www.hec.us.edu.pl

 

***

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.